Normativa d'ajornaments i WO Lligues Fundació Valldor7

a) Qualsevol petició d'ajornament de partit, haurà de ser informada a l'organització i per correu electrònic a info@fundaciovalldor7.com amb un mínim de 48 hores d'antelació a l'horari previst d'inici del partit programat. En el cas que un partit programat per dilluns, es volgués ajornar, l'equip interessat ho hauria d'informar per escrit mitjançant un correu electrònic.

b) Mai es podrà ajornar un partit a les 3 últimes jornades de competició de cada fase.

c) Un partit que hagi estat ajornat amb anterioritat no podrà ser tornat a ajornar. I aquest es jugarà a la instal·lació, dia i hora que determini l'organització.

d) Cada equip només tindrà dret a l'ajornament d'un (1) partit per fase, amb aquesta mesura, cada equip comptarà amb un màxim de 2 partits ajornats per fase. Aquesta mesura té com a objectiu limitar els ajornaments de partits i així no allargar en excés la competició.

e) Causa major. L'organització es reserva el dret d'ajornar qualsevol altre partit en cas que hi hagi una causa major (defunció, inclemències meteorològiques).

f) Un equip que compti ja amb 1 o més partits ajornats per qualsevol dels seus rivals, té el dret de no acceptar un ajornament de partit si així ho creu oportú. En qualsevol cas, aquest punt prevaldrà al dret d'ajornament de l'equip sol·licitant.

* L'organització es reserva el dret de decidir l'ajornament de qualsevol partit davant de qualsevol circumstància abans esmentada per motius interns.


DATES ESTABLERTES PER LA RECUPERACIÓ DE PARTITS AJORNATS:

Les dates reservades durant la fase d'obertura de la temporada 2021-2022 per a la recuperació dels possibles partits ajornats seran les següents:

Properament


EQUIPS NO PRESENTATS - WO (5 a 0)

a) S'entén per * WO:

Quan un equip no es presenta a un partit programat i més, no ha donat cap tipus d'avís a l'organització.

Quan un equip avisa amb menys de 48 hores d'antelació a l'organització.

Quan un equip es presenta amb un nombre de jugadors inferior al mínim establert al reglament de la competició.

Quan un equip es queda en inferioritat numèrica (sota el mínim establert al reglament) durant la disputa del partit.

Quan un equip presenta una irregularitat administrativa amb l'organització.


Alineació indeguda dels equips participants.

Quan un equip incompleix les normes d'ajornament anteriorment esmentades.

 

SANCIONS ESPORTIVES DEL WO (Penalització de -3 punts a la classificació)

1. Un equip serà sancionat amb la resta de 3 punts a la classificació en cas que NO informe a l'organització de la no assistència al partit programat o informe de la seva incompareixença més enllà de les 18h del dia del partit. Vàlid a les competicions de dies laborables.

2. Un equip serà sancionat amb la resta de 3 punts a la classificació en cas que NO informe a l'organització de la no assistència al partit programat o informe de la seva incompareixença més enllà de les 09h del dia del partit. Vàlid a les competicions de dissabtes tarda

3. Un equip serà sancionat amb la resta de 3 punts a la classificació en cas que NO informe a l'organització de la no assistència al partit programat o informe de la seva incompareixença més enllà de les 20h del dia anterior al partit. Vàlid a les competicions de dissabtes matins.


SANCIONS ECONÒMIQUES DE L'WO

1. L'organització es guarda el dret d'aplicar una multa econòmica de 50 € a l'equip que no assisteixi a un partit programat i no n'informi l'organització. Aquests 50 € es podran aplicar únicament en forma de descompte sobre la tarifa de la competició per a l'equip perjudicat en la inscripció a la propera temporada de les competicions. Es tracta d'una mesura dissuasòria i en cap cas recaptatòria, on l'objectiu és aconseguir que tot aquell equip que no pugui assistir a qualsevol de les trobades programats, en tots els casos informe a l'organització d'això.

Així mateix, no es realitzarà cap tipus de devolució econòmica en cas de qualsevol incompareixença de l'equip rival per motius aliens a l'organització.