Normativa d'ajornaments i WO Lligues Fundació Valldor7

L'ajornament d'un partit mai no haurà ni podrà ser considerat com un dret adquirit, ja que la petició rebuda per part de l'equip sol·licitant, sempre estarà subjecta a la seva viabilitat i condicionada pels punts a continuació esmentats:

a) Qualsevol petició d'ajornament de partit, haurà de ser informada només a l'organització i per correu electrònic a info@fundaciovalldor7.com amb un mínim de 48 hores d'antelació a l'horari previst d'inici del partit programat. En el cas que un partit programat per dilluns, es volgués ajornar, l'equip interessat ho hauria d'informar per escrit mitjançant un correu electrònic. En cap cas no s'acceptaran ni tindran validesa les peticions d'ajornaments que no arribin pels mitjans indicats anteriorment.

b) Mai es podrà ajornar un partit a les 3 últimes jornades de competició de cada fase.

c) Un partit que hagi estat ajornat amb anterioritat no podrà ser tornat a ajornar. I aquest es jugarà a la instal·lació, dia i hora que determini l'organització.

d) Cada equip només tindrà dret a l'ajornament d'un (1) partit per fase, amb aquesta mesura, cada equip comptarà amb un màxim de 2 partits ajornats per fase. Aquesta mesura té com a objectiu limitar els ajornaments de partits i així no allargar en excés la competició.

e) Causa major. L'organització es reserva el dret d'ajornar qualsevol altre partit en cas que hi hagi una causa major (com podria ser una defunció, inclemències meteorològiques o festivitats, etc.).

f) Un equip que ja tingui 1 partit ajornat previ, i no sol·licitat per ells sinó per qualsevol dels seus rivals, no podrà acumular un nou partit ajornat a petició de qualsevol altre dels seus rivals. Amb això, es procura que un mateix equip no acumuli i/o rebi un nombre excessiu d'ajornaments per part dels seus rivals.

* L'organització es reserva el dret de decidir l'ajornament de qualsevol partit davant de qualsevol circumstància abans esmentada per motius interns. Així mateix, aquesta normativa està subjecta a canvis i/o modificacions en cas que lorganització ho cregui oportú.


DATES ESTABLERTES PER LA RECUPERACIÓ DE PARTITS AJORNATS:

Les dates reservades durant el segon split de la temporada 2023-24 per a la recuperació dels possibles partits ajornats seran les següents:

1) Les setmanes posteriors a la darrera jornada de lliga regular.
2) Setmanes del 8, 15 i 22 de juliol, 9 i 16 de setembre.

* Tot aquell partit amb data en dia de festivitat nacional o comunitària, es reprogramarà automàticament per a una nova data al calendari de la competició. Essent considerats festius al segon split de la temporada 2023-24 els següents: 28 de març, 29 de març, 30 de març, 1 d' abril, 1 de mig y 24 de juny.

Així mateix, no hi haurà partits programats les setmanes del 25 de desembre i 1 de gener per festivitats nadalenques.

EQUIPS NO PRESENTATS - WO (5 a 0)

a) S'entén per * WO:

  • Quan un equip no es presenta a un partit programat i més, no ha donat cap tipus d'avís a l'organització.
  • Quan un equip avisa amb menys de 48 hores d'antelació a l'organització.
  • Quan un equip es presenta amb un nombre de jugadors inferior al mínim establert al reglament de la competició.
  • Quan un equip es queda en inferioritat numèrica (sota el mínim establert al reglament) durant la disputa del partit.
  • Quan un equip presenta una irregularitat administrativa amb l'organització.

Alineació indeguda dels equips participants.

Quan un equip incompleix les normes d'ajornament anteriorment esmentades.

 

SANCIONS ESPORTIVES DEL WO (Penalització de -3 punts a la classificació)

1. Un equip serà sancionat amb la resta de 3 punts a la classificació en cas que NO informe a l'organització de la no assistència al partit programat o informe de la seva incompareixença més enllà de les 18h del dia del partit. Vàlid a les competicions de dies laborables.

2. Un equip serà sancionat amb la resta de 3 punts a la classificació en cas que NO informe a l'organització de la no assistència al partit programat o informe de la seva incompareixença més enllà de les 09h del dia del partit. Vàlid a les competicions de dissabtes tarda

3. Un equip serà sancionat amb la resta de 3 punts a la classificació en cas que NO informe a l'organització de la no assistència al partit programat o informe de la seva incompareixença més enllà de les 20h del dia anterior al partit. Vàlid a les competicions de dissabtes matins.


SANCIONS ECONÒMIQUES DE L'WO

1. L'organització es guarda el dret d'aplicar una multa econòmica de 50€ a l'equip que no assisteixi a un partit programat i no n'informi l'organització. Aquests 50 € es podran aplicar i sol·licitar únicament en forma de descompte sobre la tarifa de la competició per a l'equip perjudicat en la inscripció a la propera temporada de les competicions. Es tracta d'una mesura dissuasòria i en cap cas recaptatòria, on l'objectiu és aconseguir que tot aquell equip que no pugui assistir a qualsevol de les trobades programats, en tots els casos informe a l'organització d'això.

Així mateix, no es realitzarà cap tipus de devolució econòmica en cas de qualsevol incompareixença de l'equip rival per motius aliens a l'organització.